V Do Creation Websiteรายละเอียดการดำเนินการ :

สร้างระบบเว็บไซต์
Portfolio /
ERP ระบบจัดการบริษัท ทั้งระบบ

ระยะเวลาดำเนินการ : 01/12/2020-25/12/2020 (24 วัน)
กำหนดการส่งมอบ : 25/12/2020


กำหนดการทำงาน / ขั้นตอน

File :