พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ฉบับประชาชน)

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
Job : พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ฉบับประชาชน)
Client :  กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Agency :   Workplus Elegant Co.,Ltd.
Project Director : ศรุดา อธิคมสุขธัญญา
Creative :  ศุภชัย พยัคฆนิธิ
Artwork / Graphic  Design & Drawing : Workplus Team