เวทีสัมมนาป้องกันการจมน้ำประเทศไทย สู่เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พิธีมอบรางวัลผู่ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ประจำปี 2565
Job : เวทีสัมมนาป้องกันการจมน้ำประเทศไทย สู่เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
Date :  8 กุมภาพันธ์  2565
Venue : โรงแรมโนโวเทล รังสิต กรุงเทพฯ
Client :  กองป้องกันการบาดเจ็บ    กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Project Director :  ศรุดา อธิคมสุขธัญญา
Creative  / Graphic / Video Presentation / Voice :  ศุภชัย พยัคฆนิธิ
Backstage Team : Workplus