งานสัมมนา NCD Clinic Plus Awards 2019

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Job : NCD Clinic Plus Award 2019
Client :  กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Agency :  Siridee Co.,Ltd.
Project Director :  ศรุดา อธิคมสุขธัญญา
Project Coordinator  :  ศุภชัย พยัคฆนิธิ