งานประกาศรางวัล NCD Clinic Plus Awards 2021

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Job : NCD Clinic Plus Award 2021
Client :  กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Agency :  Siridee Co.,Ltd.
Project Director :  ศรุดา อธิคมสุขธัญญา
Creative  / Video Editor / Voice :  ศุภชัย พยัคฆนิธิ