เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน NCD Clinic Plus Awards

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Job : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน  NCD Clinic Plus  Awards
Client :  กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Agency :  Siridee Co.,Ltd.
Project Director :  ศรุดา อธิคมสุขธัญญา
Live Streaming  : Workplus Team
Creative  / Video Editor / Voice :  ศุภชัย พยัคฆนิธิ